Nastavnicima je glas osnovni „alat“ u poslu. Prekomjerno trošenje glasa zbog povećane vokalne aktivnosti često dovodi do vokalnoga zamora, a potom i do glasovnih poremećaja.

Prevencija vokalnih poremećaja uključuje higijenu glasa te provođenje vježbi za njegovo snaženje, stoga ćete na ovoj edukaciji naučiti kako provoditi svakodnevne kratke vježbe kojima možete osnažiti svoj glas i učiniti ga spremnim za pojačanu vokalnu aktivnost i zahtjevne uvjete u kojima ga proizvodite.

KLJUČNE RIJEČIzdravlje glasa, zaštita glasa, vježbe za snaženje glasa, vježbe za zagrijavanje glasa, opuštanje vokalnoga aparata, postavljanje vokalnoga aparata, glas u nastavi


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete / znat ćete / osvijestit ćete:

• proizvesti vježbe disanja (aktivno/pasivno disanje, abdominalno disanje, govorno disanje)
• proizvesti vježbe zagrijavanja i hlađenja glasa
• proizvesti vježbe za snaženje glasa
• proizvesti vježbe za povećanje fleksibilnosti glasa
• proizvesti vježbe za proizvodnju glasa ovisno o veličini prostorije.

Također, moći ćete:

• naučiti pravilno disati
• razlikovati neutralno od govornoga disanja
• govoriti bez vokalnoga zamora
• osvijestiti mišićnu napetost u govornome aparatu
• naučiti kako opustiti mišićni sustav govornoga aparata
• proizvesti stabilan i opušten glas
• zagrijati govorni aparat.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• ste vi nastavnici kojima je glas osnovni alat u poslu kojim se bavite
• prekomjerno trošenje glasa zbog povećane vokalne aktivnosti često dovodi do vokalnoga zamora, a potom i do glasovnih poremećaja
• prevencija vokalnih poremećaja uključuje higijenu glasa te provođenje vježbi za snaženje glasa
• svakodnevnim kratkim vježbama moći ćete osnažiti svoj glas i učiniti ga spremnim za pojačanu vokalnu aktivnost i zahtjevne uvjete u kojima ga proizvodite.

Preduvjet je da / da ste: 

• zaposleni kao učitelj ili nastavnik.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije: 

• obratiti pozornost na kvalitetu glasa i eventualne simptome vokalnoga zamora i oštećenja glasa prisutne tijekom radnoga vremena i poslije radnoga vremena.

Poželjno je prije edukacije: 

• otprilike odrediti koliko sati dnevno govorite
• obratiti pozornost na način disanja za vrijeme govora i onda kada ne govorite. 

Nakon ove online edukacije možete / moći ćete:

• osnažiti svoj glas
• zagrijati svoj glas prije zahtjevne vokalne aktivnosti (dug govor, glasan govor, govor u buci i sl.)
• opustiti i pripremiti tijelo za glasovnu aktivnost
• prilagoditi svoj glas prostoru u kojemu govorite.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Iva Bašić rođena je 1988. godine u Zagrebu, gdje je završila svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je fonetiku i lingvistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a 2018. g. doktorirala je u području humanističkih znanosti (filologija, grana fonetika). Zaposlena je na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao poslijedoktorandica te predaje na preddiplomskome i diplomskome studiju. Do sada je bila članica projekta MZO-a RH te 11 projekata Sveučilišta u Zagrebu. Njegom glasa i glasovnim poremećajima bavi se u svojemu nastavnom, znanstvenom i stručnom radu. Organizatorica je stručnih skupova povodom Svjetskog dana glasa (2022. i 2023. g.) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Surađuje s Klinikom za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata pri KBC-u Sestre Milosrdnice te s Centrom za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.

Stručno se usavršavala u forenzičkome fonetskom laboratoriju JP French Associates (UK), na Sveučilištu u Yorku (UK) te je završila usavršavanje na radionicama Forensic Linguistics i Speaker Identification and Verification. Od 2018. je godine forenzična fonetska vještakinja. Sudjelovala je na 20-ak međunarodnih i domaćih konferencija te je održala četiri pozvana predavanja. Objavila je 15-ak izvornih znanstvenih te stručnih radova iz područja njege glasa, kliničke fonetike, forenzične fonetike te ortoepije hrvatskoga jezika.

Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatske verbotonalne udruge te Međunarodnoga društva za forenzičnu fonetiku i akustiku (IAFPA).

PRIJAVA