ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD 

MAT. OŠ. A.3.1.Služi se prirodnim brojevima do 10 000 u opisivanju i prikazivanju količine i redoslijeda.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Broji, čita, zapisuje (brojkom i brojevnom riječi) i uspoređuje brojeve do 10 000.
  • Prikazuje i upotrebljava troznamenkaste i četveroznamenkaste brojeve. Koristi se tablicom mjesnih vrijednosti.
  • Služi se dekadskim sustavom brojeva.
  • Rastavlja broj na zbroj višekratnika dekadskih jedinica.
  • Određuje mjesne vrijednosti pojedinih znamenaka.
  • Korelacija s Hrvatskim jezikom i Prirodom i društvom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Broji po redu od zadanoga broja te brojeve do 10 000 uspoređuje i prikazuje u tablici mjesnih vrijednosti.


SADRŽAJ

Skup prirodnih brojeva do 10 000. Tablica mjesnih vrijednosti. Uspoređivanje brojeva do 10 000. Rastavljanje broja na zbroj višekratnika dekadskih jedinica.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Kako brojenje ne bi bilo samo formalno, puko izgovaranje brojevnih riječi, treba upućivati na ulogu brojenja (brojenjem doznajemo količinu, broj pridružen skupu odgovara ukupnomu broju elemenata). Postupak uspoređivanja brojeva do 10 000 skratiti određivanjem vrijednosti tisućica (potom stotica, desetica, odnosno jedinica). Pri uspoređivanju brojeva potrebno je ići induktivnim putem tako da različitim primjerima navodimo učenike da sami uoče pravila za uspoređivanje višeznamenkastih brojeva. Zbog korelacije s drugim predmetima, skup brojeva proširen je na 10 000, pri čemu je prvo potrebno dobro usvojiti brojeve do 1000. Tek potom se za potrebe koreliranja s drugim predmetima skup brojeva proširuje do 10 000 (npr. planirati u 2. polugodištu).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.2. Zbraja i oduzima u skupu prirodnih brojeva do 1000.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Određuje mjesnu vrijednost znamenaka u troznamenkastom broju.
  • Mentalno zbraja I oduzima brojeve do tisuću.
  • Primjenjuje svojstvo komutativnosti I vezu zbrajanja I oduzimanja. Procjenjuje rezultat zbrajanja I oduzimanja. Pisano zbraja i oduzima primjenjujući odgovarajući matematički zapis.
  • Imenuje članove računskih operacija.
  • Rješava tekstualne zadatke.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Mentalno i pisano zbraja i oduzima u skupu brojeva do 1000 uz povremene pogreške.


SADRŽAJ

Zbrajanje i oduzimanje u skupu prirodnih brojeva do 1000. Mentalno zbrajanje i oduzimanje brojeva u skupu brojeva do 1000. Veza zbrajanja i oduzimanja. Pisano zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 1000.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000 temelji se na predznanju i automatiziranome zbrajanju i oduzimanju u skupu brojeva do 20 i 100 te na vezi između zbrajanja i oduzimanja. Kako bi se potaknule i razvile misaone mogućnosti, učenika valja neprestano poticati na procjenu rezultata te provjeru rješenja i vještinu mentalnoga računanja (po potrebi rastavljanjem broja na zbroj višekratnika dekadskih jedinica ili zapisivanjem djelomičnih rezultata). Kad to okolnosti dopuštaju, uvježbavanje mentalnoga zbrajanja i oduzimanja moguće je i primjenom edukativnih računalnih igara i dr. Potrebno je koristiti se različitim situacijama i zadatcima u kojima treba primjenjivati zbrajanje i oduzimanje. Tek kad je dobro usvojen postupak zbrajanja i oduzimanja rastavljanjem, može se prijeći na pisani postupak zbrajanja i oduzimanja. Pisano zbrajanje i oduzimanje usvaja se postupno primjenom brojevnih kartica, tablice mjesnih vrijednosti i pravilnoga matematičkog zapisa. Iako su učenici u 3. razredu usvojili brojevni niz do 10 000, računaju u skupu brojeva do 1000.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.3. Dijeli prirodne brojeve do 100 s ostatkom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Dijeli brojeve do 100 s ostatkom. Provjerava rješenje pri dijeljenju s ostatkom.
  • Rješava tekstualne zadatke.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Dijeli s ostatkom uz manju nesigurnost.


SADRŽAJ

Dijeljenje brojeva do 100 s ostatkom.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Pri upoznavanju dijeljenja s ostatkom u početku valja zadavati i zadatke sadržajno utemeljene u svakodnevici kako bi učenici pojam ostatka usvojili na razumljiv način.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.4.Pisano množi i dijeli prirodne brojeve do 1000 jednoznamenkastim brojem.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Primjenjuje odgovarajući matematički zapis pisanoga množenja i dijeljenja.
  • Primjenjuje svojstva računskih operacija (komutativnost i distributivnost).
  • Primjenjuje veze između računskih operacija.
  • Množi i dijeli broj brojevima 10, 100 i 1000.
  • Pisano dijeli na duži i kraći način.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Pisano množi.

Dijeli jednoznamenkastim brojem na duži način.


SADRŽAJ

Pisano množenje i dijeljenje prirodnih brojeva do 1000 jednoznamenkastim brojem. Množenje zbroja brojem. Množenje i dijeljenje broja s 10, 100 i 1000.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Postupnost: množiti i dijeliti zbroj brojem, množiti i dijeliti u tablici mjesnih vrijednosti te množiti i dijeliti izvan tablice pravilnim matematičkim zapisom. Poučiti učenike procjenjivati rezultat, množiti i dijeliti broj s 10, 100 i 1000. Učenike je potrebno poticati na procjenjivanje rezultata na svim razinama, a razumna očekivanja su na najvišoj razini. Postupak pisanoga dijeljenja uvodi se na dva načina, na dulji način (s potpisivanjem djelomičnoga umnoška) ili na kraći način. Ipak, preporučuje se da, ako učenici mogu prijeći na kraći način, to i rade kako bi se sam postupak skratio. Učenici dijeljenje brojeva zapisuju i kosom ili ravnom crtom koju čitaju podijeljeno kako bi spoznali da se znak dijeljenja može prikazati i na druge načine (ne spominje se pojam razlomka).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.5. Izvodi više računskih operacija.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Određuje vrijednosti izraza sa zagradama.
  • Određuje vrijednosti izraza s više računskih operacija.
  • Primjenjuje svojstva računskih operacija (komutativnost, asocijativnost i distributivnost). Primjenjuje veze među računskim operacijama.
  • Imenuje članove računskih operacija.
  • Rješava različite vrste zadataka.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA
Rješava zadatke s više računskih operacija i sa zagradama.


SADRŽAJ
Izvođenje više računskih operacija (sa zagradama i bez zagrada).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Postupno uvoditi učenike u rješavanje zadataka u kojima se pojavljuju zagrade i više računskih operacija.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.6. Primjenjuje četiri računske operacije i odnose među brojevima u problemskim situacijama.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Primjenjuje stečene matematičke spoznaje o brojevima, računskim operacijama i njihovim svojstvima u rješavanju svakodnevnih problemskih situacija.
  • Korelacija s međupredmetnim temama Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Održivi razvoj i Građanski odgoj i obrazovanje.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA
Primjenjuje četiri računske operacije u rješavanju jednostavnih problemskih situacija iz neposredne okoline.


SADRŽAJ
Primjena računskih operacija i odnosa među brojevima u rješavanju problemskih situacija.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA 
Između ostaloga, prikazivati i računati polovine, trećine… nekoga broja.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. B.3.1. Rješava zadatke s jednim nepoznatim članom koristeći se slovom kao oznakom za broj.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Koristi se slovom kao oznakom za broj.
  • Uvrštava zadani broj umjesto slova.
  • Određuje vrijednost nepoznatoga člana jednakosti/nejednakosti. Primjenjuje svojstva računskih operacija.
  • Primjenjuje veze među računskim operacijama.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Uz manju pomoć izračunava vrijednost nepoznatoga člana u jednakosti i provjerava točnost dobivenoga rješenja.


SADRŽAJ

Određivanje vrijednosti nepoznatoga člana jednakosti i nejednakosti.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Primjeri zadataka:

Izračunaj vrijednost izraza 234 + ako je = 48. Izračunaj ako je 780 – = 89 → = 780 – 89.

Odredi sve troznamenkaste brojeve za koje vrijedi 694 > > 688.

Zapiši matematičkim znakovima račun i izračunaj nepoznati član ako je djeljenik 63, a količnik 9.

63 :  = 9, 63 : 7 = 9,  = 7 jer je 7 ∙ 9 = 63

Račun zapiši matematičkim znakovima tako da umjesto  upotrijebiš slovo a.

63 : = 9, 63 : 7 = 9, = 7 jer je 7 ∙ 9 = 63

Koji faktor množimo brojem 5 kako bi njihov umnožak bio 35?

? ∙ 5 = 35

Račun zapiši tako da umjesto upitnika upotrijebiš slovo b, x, z… b ∙ 5 = 35, 7 ∙ 5 = 35, = 7

Ivan štedi za nove slušalice koje koštaju 136 kn. Koliko mu kuna još nedostaje ako je do sada uštedio 94 kune?

94 + = 136 rješava se vezom zbrajanja i oduzimanja.

= 136 – 94, = 42

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. C.3.1. Opisuje i crta točku, dužinu, polupravac i pravac te njihove odnose.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Crta i označava točke i dužine. Upoznaje pravac kao neograničenu ravnu crtu.
  • Crta i označava pravac i polupravac.
  • Crta dužinu kao dio pravca i ističe njezine krajnje točke.
  • Određuje i crta pripadnost točaka pravcu.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Opisuje i crta pravac i njegove dijelove.


SADRŽAJ

Pravac, polupravac i dužina kao dijelovi pravca.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Pojam pravca usvaja se neograničenim (zornim) produljivanjem crte preko krajnjih točaka dužine kako bi učenici na taj način razlikovali prikaz pravca od pojma pravca. Pri upoznavanju pravca jako je bitno naglasiti da se pravac ne može cijeli nacrtati, nego da je ravna crta kojom ga prikazujemo samo dogovoreni način prikazivanja pravca. Paziti da učenici ne poistovjete prikaz pravca s njegovim značenjem. Kako bismo to izbjegli, možemo im postaviti zadatak: Pripada li točka pravcu p?

Pravac i polupravac potrebno je pravilno crtati, označavati i imenovati. S obzirom na već razvijenu grafomotoriku učenika, točku, umjesto križićem i točkom, označavaju samo točkom.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. C.3.2.Prepoznaje i crta pravce u različitim međusobnim odnosima.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Crta pravac i njegove dijelove.
  • Crta usporedne pravce i pravce koji se sijeku (uključujući okomite). Pravcima koji se sijeku određuje sjecište.
  • Primjenjuje matematičke oznake za okomitost i usporednost dvaju pravaca.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Opisuje i crta međusobne odnose pravaca uz manju nesigurnost.


SADRŽAJ

Pravci koji se sijeku. Crtanje usporednih i okomitih pravaca.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Međusobne odnose pravaca potrebno je crtati precizno i uredno te pravilno zapisivati matematičkim jezikom. Crtanje okomitih i usporednih pravaca primjenjuje se pri crtanju tablica za prikaz različitih podataka, za crtanje tablica mjesnih vrijednosti, geometrijskih likova… Pri crtanju usporednih i okomitih pravaca moguće je koristiti se ravnalom i jednim ili dvama trokutima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. C.3.3.Služi se šestarom u crtanju i konstruiranju.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Koristi se šestarom kao dijelom geometrijskoga pribora.
  • Šestarom se služi u crtanju i prenošenju dužine određene duljine.
  • Konstruira kružnicu.
  • Crta pravokutnik i kvadrat određene duljine stranica.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Konstruira kružnicu.


SADRŽAJ

Crtanje i konstruiranje šestarom (kružnica, pravokutnik i kvadrat). Prenošenje dužine zadane duljine.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Cilj je ovoga ishoda osposobiti učenike za služenje šestarom. U crtanju pravokutnika i kvadrata učenik se šestarom koristi za prenošene duljine. dužine pojedine stranice.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. D.3.1. Procjenjuje, mjeri i crta dužine zadane duljine.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Poznaje jedinične dužine za mjerenje dužine i njihov međusobni odnos u skupu brojeva do 1000 (kilometar, metar, decimetar, centimetar, milimetar).
  • Imenuje i crta dužinu zadane duljine.
  • Mjeri dužinu odgovarajućim mjernim instrumentom i zadanom mjernom jediničnom dužinom.
  • Zapisuje duljinu dužine mjernim brojem i znakom mjerne jedinice. Duljinu dužine zapisuje matematičkim znakovima.
  • Procjenjuje duljinu dužine (milimetar, centimetar, decimetar) i udaljenosti (metar, kilometar) odabirući optimalnu mjernu jedinicu.
  • Računa s jedinicama za mjerenje dužine (u skupu brojeva do 1000).
  • Prošireni sadržaji:
  • Preračunava mjerne jedinice.
  • Korelacija s Hrvatskim jezikom, Prirodom i društvom, Tjelesnom i zdravstvenom kulturom i Likovnom kulturom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Mjeri dužinu i crta dužine zadane duljine.


SADRŽAJ

Procjena, mjerenje i crtanje dužine zadane duljine. Jedinice za mjerenje dužine (mm, cm, dm, m, km). Računanje s jedinicama za mjerenje dužine (u skupu brojeva do 1000).

Prošireni sadržaj: Preračunavanje mjernih jedinica.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Pri poučavanju je potrebno razlikovati pojam dužine i duljine kao njezina mjeriva svojstva (mjerimo dužinu kako bismo doznali njezinu duljinu). Učenici upoznaju standardne mjerne jedinice i njihove znakove. Jako je bitno osvijestiti veličinu tih standardnih jedinica pa se učenike potiče da rukama pokazuju dužinu od jednoga metra, decimetra, centimetra i milimetra. Mogu na svome tijelu pronaći neku veličinu za usporedbu koja im kasnije može pomoći u procjeni (povezati na primjer duljinu raširenoga palca i kažiprsta s decimetrom, minimalno mogući razmak palca i kažiprsta s milimetrom i slično). Kilometar im se može približiti nekim primjerom iz neposredne okoline. Duljinu dužine zapisivati matematičkim jezikom. Učenike je potrebno poticati na procjenjivanje rezultata na svim razinama, a razumna su očekivanja na vrlo dobroj razini.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. D.3.2. Procjenjuje i mjeri masu tijela.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Uočava masu kao svojstvo tijela. Uspoređuje mase tijela.
  • Imenuje jedinice za mjerenje mase (gram, dekagram, kilogram, tona). Upoznaje različite vage i postupak vaganja.
  • Procjenjuje i mjeri masu tijela te pravilno zapisuje dobivenu vrijednost (mjernim brojem i znakom jedinične veličine). Iskazuje odnose mjernih jedinica za masu.
  • Računa s jedinicama za masu tijela (u skupu brojeva do 1000).
  • Korelacija s Hrvatskim jezikom i Tjelesnom i zdravstvenom kulturom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Mjeri masu različitih predmeta digitalnom vagom zapisujući dobivenu vrijednost.


SADRŽAJ

Procjena i mjerenje mase tijela. Uspoređivanje mase tijela. Mjerne jedinice za masu (g, dag, kg, t). Računanje s mjernim jedinicama za masu (u skupu brojeva do 1000).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

U početku poučavanja na konkretima se uočavaju i uspoređuju nejednake mase (spoznati da (ne)jednake veličine predmeta ne moraju istim omjerom pratiti i masu). Nakon toga se imenuju mjerne jedinice za masu i razlikuju njihove vrijednosti (tona, kilogram, dekagram i gram), no neće se preračunavati. Učenici iskazuju odnose mjernih jedinica povezujući ih s tijelima jedinične mase. Koristiti se različitim vagama, a digitalnim vagama mjeriti cjelobrojnu masu (unaprijed odabrati predmete čija masa nije decimalni zapis). Učenike je potrebno poticati na procjenjivanje rezultata na svim razinama, a razumna su očekivanja na vrlo dobroj razini.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. D.3.3. Određuje opseg likova.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA 

  • Opisuje opseg kao duljinu ruba bilo kojega geometrijskog lika.
  • Mjeri duljinu dužine.
  • Mjeri opseg neformalnim i formalnim načinima.
  • Određuje opseg trokuta, pravokutnika i kvadrata kao zbroj duljina njihovih stranica. Procjenjuje i mjeri opseg lika objašnjavajući postupak.
  • Korelacija s Hrvatskim jezikom i Tjelesnom i zdravstvenom kulturom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Mjeri opseg likova neformalnim načinima i povezuje opseg s duljinama pojedinih stranica.


SADRŽAJ

Opseg trokuta, pravokutnika i kvadrata kao zbroj duljina stranica.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

U početku poučavanja učenici će mjeriti opseg neformalnim načinom: koristeći se koncem, vunom, papirnatim vrpcama… Učenike se navodi na zaključak da je opseg zbroj duljina svih stranica mnogokuta. Učenici mogu odrediti i opseg lika sastavljenoga od dvaju ili više likova poznatih učeniku, zaključivati o svojstvima dvaju ili više likova i sl. Duljina stranica zadanoga lika kojemu se mjeri opseg može se prenositi i šestarom na crtu. Učenike je potrebno poticati na procjenjivanje rezultata na svim razinama, a razumna su očekivanja na najvišoj razini. Pri određivanju opsega trokuta, pravokutnika i kvadrata kao zbroja duljina stranica ne rabi se formula za izračunavanje, a opseg se zapisuje malim slovom (npr. = 12 cm).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. D.3.4. Procjenjuje i mjeri volumen tekućine.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Primjenjuje pojam volumena (obujma, zapremnine) tekućine. Upoznaje i uspoređuje različite posude za čuvanje tekućine. Opisuje vezu između oblika i volumena tekućine.
  • Procjenjuje i mjeri volumen tekućine prelijevanjem.
  • Imenuje jedinice za mjerenje volumena tekućine (litra, decilitar).
  • Korelacija s Hrvatskim jezikom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Izražava volumen tekućine standardnim jedinicama te uspoređuje volumene posuda


SADRŽAJ

Procjena i mjerenje volumena tekućine. Mjerne jedinice za volumen tekućine (litra, decilitar)..


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

U početku je dobro uspoređivati volumen tekućine prelijevanjam iz jedne posude u drugu. Pri mjerenju volumena tekućine prvo treba osvijestiti da se prelijevanjam iz posude u posudu količina tekućine ne mijenja iako se njezin izgled (visina tekućine u posudi) mijenja. Nakon toga možemo odabrati neku posudu koja nam postaje mjerna jedinica i prelijevanjem tekućine mjeriti i uspoređivati različite količine tekućina u većim posudama. Učenici upoznaju standardne mjerne jedinice za mjerenje volumena tekućine. Prelijevanjem trebaju osvijestiti njihovu količinu, ali i računati s njima (osobito je korisno konkretima rješavati problemske zadatke). Obujam i zapremnina sinonimi su za volumen. Mjerna jedinice litra ima dva znaka: L i l. Učenike je potrebno poticati na procjenjivanje rezultata na svim razinama, a razumna su očekivanja na vrlo dobroj razini.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. E.3.1. Služi se različitim prikazima podataka.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Nabraja različite vrste prikaza podataka.
  • Koristi se nazivima redak stupac. Prikazuje podatke u tablicama i stupčastim dijagramima.
  • Služi se različitim prikazima podataka.
  • Prošireni sadržaji:
  • Prikazuje podatke dobivene u razrednim projektima služeći se primjerenom tehnologijom.
  • Korelacija s Hrvatskim jezikom, Informatikom i međupredmetnim temama Učiti kako učiti, Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Održivi razvoj i Građanski odgoj i obrazovanje.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Prikazuje podatke u tablicama i dijagramima.


SADRŽAJ

Prikazivanje podataka (tablice, stupčasti dijagrami).

Prošireni sadržaji: Prikazuje podatke dobivene u razrednim projektima služeći se primjerenom tehnologijom.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH ISHODA

Potrebno je na nastavi u različitim situacijama prikazivati podatke, npr. pri rješavanju problemskih situacija, a u poučavanju služiti se različitim prikazima podataka pri opisivanju, objašnjavanju (tumačiti ih) ili predviđanju mogućih (vjerojatnih) događaja. Tablica kao reprezentativni oblik može se upotrebljavati u različitim predmetima i različitim područjima života, stoga je poželjno, služeći se tablicama, povezivati matematiku s njima. Važno je učenicima osvijestiti pojmove: stupac, redak, polje. Pri prikupljanju podataka potrebno je poticati učenike da ih prikazuju u tablicama i dijagramima, a također je važno poticati ih na čitanje podataka iz tablica i dijagrama. Posebno se ističe piktogram i stupčasti dijagram. Potrebno je odabrati odgovarajuće uređaje i programe primjerene učenicima i tehničkim mogućnostima škole. Izrada digitalnih sadržaja najčešće započinje izradom digitalnoga crteža; ako je moguće, koristiti se uređajima s dodirnom plohom kako bi učenici mogli crtati prstima ili olovkom. Predlaže se za početak i uporaba programa koji nude djelomično gotova rješenja. Potrebno je istražiti mogućnosti modernih multimedijskih online programa koji se mogu upotrebljavati u obrazovnu svrhu; izraditi prezentaciju, multimedijski plakat, kalendar, grafički prikaz podataka…