ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.1.1. Učenik uspoređuje organiziranost u prirodi opažajući neposredni okoliš.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Otkriva da cjelinu čine dijelovi, da se različite cjeline mogu dijeliti na sitnije dijelove. Dijelovi i cjeline imaju različita svojstva/obilježja. Uočava red u prirodi na primjeru biljaka, životinja i ljudi. Uspoređuje obilježja živoga, svojstva neživoga u neposrednome okolišu. Imenuje i razlikuje tvari u svome okružju (voda, zrak, zemlja, plastika, staklo, tkanine, drvo, metal i sl.). Razlikuje svojstva tvari koja istražuje svojim osjetilima. Otkriva da se tvari mogu miješati te osjetilima istražuje njihova nova svojstva. Razvrstava bića, tvari ili pojave u skupine primjenom određenoga kriterija, objašnjavajući sličnosti i razlike među njima. Imenuje dijelove svoga tijela i prepoznaje razlike između djevojčice i dječaka.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć učitelja komunicira s njemu poznatim osobama koristeći se digitalnom tehnologijom. Uspoređuje komunikaciju i ponašanje u svakodnevnome životu s komunikacijom i ponašanjem.

DOBRA

  • Opisuje obilježja bića i svojstva tvari, bilježi vremenske pojave i uočava cjelinu i njezine dijelove opažajući neposredni okoliš.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava obilježja bića i svojstva tvari, bilježi vremenske pojave i uočava cjelinu i njezine dijelove te red u prirodi opažajući neposredni okoliš.

IZNIMNA

  • Uspoređuje obilježja bića i svojstva tvari, bilježi vremenske pojave i uočava cjelinu i njezine dijelove te red u prirodi opažajući neposredni okoliš.

SADRŽAJ
Na primjerima iz svakodnevnoga okružja učenik otkriva da se cjelina sastoji od dijelova (šuma se sastoji od drveća, razred od učenika, kuća/stan od prostorija i dr.). Na primjerima iz prirode uspoređuje obilježja bića (živoga) i svojstva tvari (neživoga) opažajući sličnosti i razlike i odgovarajući na pitanja: kakvog su oblika, teksture, boje, mirisa, po čemu se razlikuju, što će se dogoditi ako bi ih stavili u čašu vode i sl.? Na primjerima učenik otkriva da dijelovi i cjeline imaju različita svojstva/obilježja, npr. ako pomiješamo sok i vodu, dobijemo drukčiji okus, otopimo šećer u vodi.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Na primjerima iz prirode uočava da dijelovi cjeline različitim kombinacijama i postupcima poprimaju nove oblike i svojstva (zrna pšenice mljevenjem postaju brašno, morske stijene od udaraca valova usitnjavaju se u morske kamenčiće). Od prikupljenih prirodnih materijala (žireva, školjaka, kamenčića i sl.) oblikuje različite cjeline (kućice, životinje i sl.), potom ih razlaže te osjetilima opaža njihova osnovna svojstva (glatko-hrapavo; tvrdo-meko i sl.).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID.OŠ. A.1.2. Učenik prepoznaje važnost organiziranosti vremena i prikazuje vremenski slijed događaja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Određuje i imenuje doba dana, dane u tjednu i godišnja doba opažajući organiziranost vremena. Prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na jučer, danas i sutra i u odnosu na doba dana (npr. vremenska crta). Reda pravilno dane u tjednu i prepoznaje važnost organiziranosti vremena.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Navodi i uz pomoć prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na doba dana, dane u tjednu i/ili godišnja doba.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na doba dana, dane u tjednu i/ili godišnja doba.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava organiziranost vremena i prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na doba dana, dane u tjednu i/ili godišnja doba.

IZNIMNA

  • Prepoznaje važnost organiziranosti vremena i prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na doba dana, dane u tjednu i/ili godišnja doba.

SADRŽAJ
Učenik na vremenskoj crti i/ili lenti vremena prikazuje i smješta događaje u odnose: doba dana, dani u tjednu, jučer/danas/sutra, prekjučer, prekosutra, godišnja doba.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Primjenjuje IKT na različite načine (npr. prikazuje i reda dane u tjednu, koristi se različitim online igrama za učenje)


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.1.3. Učenik uspoređuje organiziranost različitih prostora i zajednica u neposrednome okružju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Uspoređuje organizaciju doma i škole (članovi obitelji, djelatnici u školi, radni prostor, prostorije...) Prepoznaje važnost uređenja prostora u domu i školi te vodi brigu o redu u domu i školi. Prepoznaje organizaciju prometa (promet, prometnica, pješaci, vozači, prometni znakovi). Opisuje organiziranost zajednice u svome okružju te prepoznaje važnost pravila za njezino djelovanje; Uspoređuje pravila u domu i školi. Opisuje svoje dužnosti u zajednicama kojima pripada.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Prepoznaje organiziranost različitih prostora, navodi i prepoznaje pravila i svoje dužnosti u obitelji i školi.

DOBRA

  • Opisuje organiziranost različitih prostora i pravila te primjere njihove primjene u neposrednome okružju te navodi svoje dužnosti u obitelji i školi.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava organiziranost različitih prostora i pravila te navodi primjere njihove primjene u neposrednome okružju te opisuje svoje dužnosti u obitelji i školi.

IZNIMNA

  • Uspoređuje organiziranost različitih prostora i pravila, opisuje svoje dužnosti te navodi primjere njihove primjene u obitelji, školi i zajednicama u kojima aktivno sudjeluje.

SADRŽAJ
Uzimaju se primjeri organizacije iz neposrednoga učenikova okružja kao što su dom, obitelj, razred, škola i promet. Učenik navodi i opisuje članove svoje obitelji. Prepoznaje i pojašnjava po čemu je njegova obitelj posebna i jedinstvena. Uočava da svaki član obitelji ima svoja prava i dužnosti te da poštivanje tih prava i ispunjavanje dužnosti pomaže u organiziranosti obiteljske zajednice. Navodi primjere pravila, npr. prometna pravila, pravila za očuvanje i zaštitu okoliša, važnost simbola i/ili piktograma (jednostavni slikovni znakovi poput prometnih znakova, znakova upozorenja, znakova koji poručuju neku radnju) i dr. Na primjerima iz neposrednoga okružja učenik spoznaje red u prostoru (svoje radno mjesto) i zajednici kao i pravila za djelovanje zajednice.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Preporučuje se u izvanučioničkoj nastavi (okolica škole) prepoznati organizaciju prometa. Učenik izrađuje modele prometnih znakova i/ili prometnih sredstava. Učenik istražuje značenje simbola i piktograma (znakovi upozorenja i znakovi sigurnosti, obavijesti, putokazi, upute i sl.). Učenik uz učiteljevu pomoć oblikuje postojeće uratke služeći se IKT-om.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.1.1. Učenik uspoređuje promjene u prirodi i opisuje važnost brige za prirodu i osobno zdravlje.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opisuje vremenske prilike, rast i razvoj biljke, svoj rast i razvoj. Povezuje izmjenu dana i noći i godišnjih doba s promjenama u životu biljaka, životinja i ljudi. Promatra i predviđa promjene u prirodi u neposrednome okolišu. Brine se za očuvanje osobnoga zdravlja i okružja u kojemu živi i boravi.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć opisuje i prikazuje promjene u prirodi oko sebe. Brine se o sebi i prirodi oko sebe.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje promjene u prirodi oko sebe. Brine se o sebi i prirodi oko sebe te navodi posljedice nebrige.

VRLO DOBRA

  • Opisuje i prikazuje promjene u prirodi oko sebe; uz pomoć predviđa promjene povezane s opažanjima. Brine se o sebi i prirodi oko sebe te navodi posljedice nebrige.

IZNIMNA

  • Uspoređuje i prikazuje promjene u prirodi oko sebe; predviđa promjene povezane s opažanjima. Brine se o sebi i prirodi oko sebe te opisuje posljedice nebrige.

SADRŽAJ
Prepoznati i razlikovati ptice selice i stanarice u neposrednome okolišu. Seobe ptica povezati s načinom njihove prehrane jer se sele zbog nedostatka hrane. Voditi brigu o živim bićima u različitim uvjetima, npr. hraniti ptice stanarice zimi. Na primjerima osobnoga ponašanja uočava važnost održavanja osobne čistoće, raznolike prehrane, pravilnoga držanja tijela i nošenja školske torbe, tjelesne aktivnosti, zaštite od Sunca, poznavanja vremenskoga ograničenja rada s digitalnom tehnologijom i sl. za očuvanje zdravlja. Povezuje pravilnu prehranu sa svojim rastom i razvojem. Na primjerima uočava važnost osobnoga djelovanja u okružju u kojemu živi i boravi, tj. u održavanju čistoće učionice, okoliša škole i sl.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opažanjem i praćenjem promjena u prirodi u svome neposrednom okolišu učenik bilježi promjene, opisuje viđeno, prikazuje crtežom i predstavlja dobivene rezultate, na primjer vremenske promjene, promjene u biljnome i životinjskome svijetu, djelatnost ljudi tijekom godišnjih doba. Uočavanjem pravilnosti i odnosa promjena učenik u nekim situacijama može predvidjeti događaje (npr. toplije vrijeme najavljuje buđenje prirode u proljeće, padanje obilnih kiša utječe na razinu vode u rijekama, hladnije vrijeme utječe na aktivnosti ljudi i sl.). Razgovarati o predznacima prema kojima su se predviđali izgledi vremena za sljedeći dan (kako su nastale različite narodne prognoze)


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.1.2.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Razlikuje dan i noć te povezuje doba dana s vlastitim i obiteljskim obvezama i aktivnostima. Određuje odnos jučer-danas-sutra na primjerima iz svakodnevnoga života i opisuje njihovu promjenjivosti. Prepoznaje smjenu godišnjih doba i svoje navike prilagođava određenomu godišnjem dobu. Promatra, prati i bilježi promjene i aktivnosti s obzirom na izmjenu dana i noći i smjenu godišnjih doba. Reda svoje obveze, aktivnosti, događaje i promjene u danu i/ili tjednu prikazujući ih na vremenskoj crti ili lenti vremena, crtežom, dijagramom, uz korištenje IKT-a ovisno o uvjetima.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć prepoznaje i prikazuje promjene i odnose dana i noći, dana u tjednu i godišnjih doba te navodi aktivnosti u životu povezane s vremenskim ciklusima.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje promjene i odnose dana i noći, dana u tjednu i godišnjih doba te ih povezuje s aktivnostima u životu.

VRLO DOBRA

  • Uspoređuje i prikazuje promjene i odnose dana i noći, dana u tjednu i godišnjih doba te objašnjava njihovu povezanost s aktivnostima u životu.

IZNIMNA

  • Snalazi se u vremenskim ciklusima, promatra i prikazuje promjene i odnose dana i noći, dana u tjednu i godišnjih doba te objašnjava njihovu povezanost s aktivnostima u životu.

SADRŽAJ
Učenik se koristi vremenskom crtom ili drugim prikazima vremenskoga slijeda kako bi pratio ili planirao vlastite aktivnosti u danu i/ili tjednu. Prepoznaje i razlikuje promjene godišnjih doba.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG ISHODA
Pritom se može koristiti različitim načinima: od crtanja do IKT-a, ovisno o mogućnostima i interesima učenika ili opremljenosti škole.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.1.3. Učenik se snalazi u prostoru oko sebe poštujući pravila i zaključuje o utjecaju promjene položaja na odnose u prostoru.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Snalazi se u neposrednome okružju doma i škole uz poštivanje i primjenu prometnih pravila. Istražuje vlastiti položaj, položaj druge osobe i položaj predmeta u prostornim odnosima u učionici i izvan učionice. Prepoznaje, razlikuje i primjenjuje odnose: gore-dolje, naprijed-natrag, ispred-iza, lijevo-desno, unutar-izvan, ispod-iznad. Uočava promjenjivost prostornih odnosa mijenjajući položaje u prostoru.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

• Uz pomoć određuje položaj prema zadanim prostornim odrednicama uz poštivanje i primjenu pravila.

DOBRA

• Određuje položaj prema zadanim prostornim odrednicama uz poštivanje i primjenu pravila.

VRLO DOBRA

• Uspoređuje različite položaje osoba i predmeta i snalazi se u prostoru prema zadanim prostornim odrednicama uz poštivanje i primjenu pravila.

IZNIMNA

• Zaključuje da promjena položaja utječe na promjenu odnosa i snalazi se u prostoru uz poštivanje i primjenu pravila.


SADRŽAJ
U ostvarenju ishoda valja voditi računa o povezanosti s drugim ishodima u poučavanju, pa se tako npr. povezuje snalaženje učenika u određenome neposrednom okružju uz opisivanje svih međuodnosa, npr. gore-dolje, naprijed-natrag, ispred-iza, lijevo-desno, unutar-izvan, ispod-iznad s njegovom organiziranošću ili promjenama.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Preporučuje se ishod ostvarivati u izvanučioničkoj nastavi.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. C.1.1. Učenik zaključuje o sebi, svojoj ulozi u zajednici i uviđa vrijednosti sebe i drugih.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prepoznaje svoju posebnost i vrijednosti kao i posebnost i vrijednosti drugih osoba i zajednica kojima pripada. Otkriva svoju ulogu u zajednici i povezanost s ostalim članovima s kojima je povezan događajima, interesima, vrijednostima. Zaključuje o svome ponašanju, odnosu i postupcima prema drugima i promišlja o utjecaju tih postupaka na druge. Zaključuje o utjecaju pojedinca i zajednice na njegovu osobnost i ponašanje. Sudjeluje u obilježavanju događaja, praznika, blagdana.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Prepoznaje svoju ulogu i posebnost, kao i ulogu i posebnost drugih i zajednice kojoj pripada.

DOBRA

  • Opisuje svoju ulogu i posebnost, kao i ulogu i posebnost drugih i zajednice kojoj pripada.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava svoju ulogu i posebnost, ulogu i posebnost drugih i zajednice te interese i vrijednosti zajednice kojoj pripada i pridonosi.

IZNIMNA

  • Zaključuje o svojoj ulozi i posebnosti, ulozi i posebnosti drugih i zajednice te interesima i vrijednostima zajednice kojoj pripada i pridonosi.

SADRŽAJ
Odgovara na pitanja Tko sam ja? Po čemu sam poseban? Što me razlikuje od drugih? Napomena: Zajednica u prvome razredu podrazumijeva obitelj, razrednu zajednicu, školu i interesne skupine. Organizirati obilježavanje državnih praznika, blagdana, značajnih dana i događaja.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH ISHODA
Izrađuje osobnu iskaznicu: moje vrline, moji nedostatci, moje posebnosti. Izvodi male dramatizacije (strip-junaci, likovi iz bajke i sl.).Preporučiti roditeljima da svomu djetetu napišu po čemu je ono posebno i po čemu je jedinstven član svoje obitelji te zašto su ponosni jer su njegovi roditelji.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. C.1.2. Učenik uspoređuje ulogu i utjecaj prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu te preuzima odgovornost za svoje postupke.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Upoznaje prava djece i razgovara o njima. Primjenjuje pravila, obavlja dužnosti te poznaje posljedice za njihovo nepoštivanje u razrednoj zajednici i školi. Obavlja dužnosti i pomaže u obitelji te preuzima odgovornost; Prepoznaje svoju posebnost i vrijednost kao i posebnosti i vrijednosti drugih osoba i zajednica kojima pripada te uočava važnost različitosti i ravnopravnosti. Otkriva svoju ulogu u zajednici, povezanost s ostalim članovima s kojima je povezan događajima, interesima, vrijednostima. Ponaša se u skladu s pravima djece i razgovara o njima. Uvažava različitosti u svome okružju. Predlaže načine rješavanja problema. Koristi se, svjesno i odgovorno, telefonskim brojem 112. Ponaša se odgovorno u domu, školi, javnim mjestima, prometu, prema svome zdravlju i okolišu. Koristi se, odgovorno i sigurno, IKT-om uz učiteljevu pomoć (sigurnost, zaštita, komunikacija).


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Prepoznaje ulogu i utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu, opisuje posljedice nepoštivanja te preuzima odgovornost za svoje postupke.

DOBRA

  • Opisuje utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu, opisuje posljedice nepoštivanja te preuzima odgovornost za svoje postupke

VRLO DOBRA

  • Objašnjava ulogu i utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu, opisuje posljedice nepoštivanja te preuzima odgovornost za svoje postupke.

IZNIMNA

  • Uspoređuje ulogu i utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednice te opisuje posljedice nepoštivanja, predlaže rješenja te preuzima odgovornost za svoje postupke.

SADRŽAJ
Učenici dogovaraju pravila i dužnosti u razrednome okružju. Prepoznaje piktograme s kojima se češće susreće u svakodnevnome životu i sam ih izrađuje (sigurnost u domu, razredna pravila, zaštita okoliša).Upoznaje osnovna pravila primjernoga ponašanja na internetu; IKT – B. 1.3. Prikazuje određene životne situacije kad je potrebno koristiti se telefonskim brojem 112 (simulacija ugrožavajuće situacije).


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Sudjeluje u radionicama i projektima. Igrom uloga upoznaje moguća rješenja nesporazuma i problema u razredu. Sudjeluje u rješavanju nesporazuma i problema u razredu.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. D.1.1. Učenik objašnjava na temelju vlastitih iskustava važnost energije u svakodnevnome životu i opasnosti s kojima se može susresti pri korištenju te navodi mjere opreza.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opisuje uređaje iz svakodnevnoga života i njihovu svrhu. Prepoznaje i opisuje opasnosti koje se mogu javiti pri uporabi uređaja. Razvija naviku isključivanja uređaja kad se ne koristi njime, brine se o čišćenju i čuvanju svojih uređaja te je svjestan štetnosti dugotrajne i nepravilne upotrebe tehnologije.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Imenuje i uz pomoć opisuje uređaje, navodi čemu služe, opaža što ih pokreće te opisuje sigurnu uporabu i postupke u slučaju opasnosti.

DOBRA

  • Opisuje na temelju vlastitih iskustava važnost energije u svakodnevnome životu, navodi uređaje ili predmete kojima se koristi, opaža što ih pokreće te opisuje sigurnu uporabu i postupke u slučaju opasnosti.

VRLO DOBRA

  • Uz pomoć objašnjava važnost energije u svakodnevnome životu i opisuje sigurnu uporabu i postupke u slučaju opasnosti.

IZNIMNA

  • Objašnjava na temelju vlastitih iskustava važnost energije u svakodnevnome životu, sigurnu uporabu i postupke u slučaju opasnosti.

SADRŽAJ
Opisuje i razvrstava uređaje s kojima se susreće u svakodnevnome životu (računalo, kućanski aparati, mobitel, igračke i sl.) prema sličnostima i razlikama i prepoznaje one kojima je za rad potrebna električna energija (npr. upotreba IKT-a, obrazovnih računalnih igara).


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prema mogućnostima pokazuje uporabu uređaja iz svakodnevnoga života te postupke u slučaju opasnosti.

ODGOJNO-OBRAZOVNI PRISTUP
PID. OŠ. A.B.C.D.1.1. Učenik uz usmjeravanje opisuje i predstavlja rezultate promatranja prirode, prirodnih ili društvenih pojava u neposrednome okružju i koristi se različitim izvorima informacija.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opaža i opisuje svijet oko sebe služeći se svojim osjetilima i mjerenjima. Crta opaženo i označava/imenuje dijelove. Prepoznaje uzročno-posljedične veze u neposrednome okružju. Postavlja pitanja povezana s opaženim promjenama u prirodi. Postavlja pitanja o prirodnim i društvenim pojavama. Objašnjava uočeno, iskustveno doživljeno ili istraženo. Uočava probleme i predlaže rješenja. Raspravlja, uspoređuje i prikazuje na različite načine rezultate - crtežom, slikom (piktogramima), grafom i sl. Donosi jednostavne zaključke.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Opaža i uz pomoć opisuje svijet oko sebe i prikazuje opaženo.

DOBRA

  • Opaža i uz pomoć opisuje svijet oko sebe, postavlja pitanja povezana s opažanjima i prikazuje rezultate.

VRLO DOBRA

  • Uz usmjeravanje opaža i opisuje svijet oko sebe, postavlja pitanja povezana s opažanjima i uz pomoć se koristi izvorima informacija, provodi jednostavnija mjerenja i prikazuje rezultate

IZNIMNA

  • Uz usmjeravanje opaža i opisuje svijet oko sebe, postavlja pitanja povezana s opaženim promjenama, koristi se izvorima informacija, koristi se opremom, provodi jednostavnija mjerenja, opisuje, prikazuje te predstavlja rezultate.

SADRŽAJ
Ostvaruje se putem sadržaja svih ostalih koncepata.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Učitelj samostalno odlučuje kada i na kojim će se primjerima ti ishodi ostvarivati u učenju i poučavanju. Tijekom učenja i poučavanja potrebno je što više primijeniti metode aktivnoga učenja u kojima učenik sudjeluje u promatranju i prikupljanju podataka te donošenju zaključaka. Učenik prati algoritam istraživačkog učenja: pita, istražuje, kreira, raspravlja i procjenjuje. Učenik rezultate može prikazati crtežom, tablično, dijagramom ili ih ponekad samo opisati, a izvori podataka mogu biti i usmeni, npr. od roditelja ili drugih osoba. Istraživački pristup potrebno je integrirati u proces učenja i poučavanja svih koncepata na različite načine: od istraživanja u neposrednoj stvarnosti, izvođenja pokusa, promatranja, upotrebe simulacija do problemskih zadataka i drugih načina kako bi se poticalo aktivno, istraživačko i iskustveno učenje.