ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.2.1. Učenik uspoređuje organiziranost u prirodi i objašnjava važnost organiziranosti.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opisuje i razvrstava živo od neživoga u prirodi. Razvrstava biljke i životinje iz svoga okoliša u skupine prema kriteriju koji ih povezuje i objašnjava sličnosti i razlike (pripada/ ne pripada skupini po nekome kriteriju, prema obliku lista, boji cvijeta, jestivo-nejestivo, voće i povrće, žitarice, prepoznaje različite načine kretanja u prirodi i sl.). Ispituje osjetilima i prepoznaje svojstva tvari (tekuće, čvrsto, hrapavo, gusto, rijetko, oblik, boja, miris, tvrdoća, savitljivost, vodootpornost, prozirnost, sposobnost plutanja na vodi i sl.). Objašnjava važnost organiziranja/razvrstavanja otpadnih tvari u okolišu, razlikuje otpad i smeće te razvrstava otpad. Povezuje vremenske pojave s godišnjim dobima.Istražuje načine brige za zdravlje. Istražuje povezanost raznolike i redovite prehrane sa zdravljem. Određuje i opisuje ulogu osnovnih dijelova tijela.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć razvrstava bića i tvari, povezuje vremenske pojave s godišnjim dobima te prepoznaje važnost organiziranosti u osobnome životu i prirodi.

DOBRA

  • Razvrstava bića i tvari, opisuje kriterij razvrstavanja, povezuje vremenske pojave s godišnjim dobima te uočava važnost organiziranosti u osobnome životu i prirodi.

VRLO DOBRA

  • Razvrstava bića i tvari, objašnjava kriterij razvrstavanja i važnost organiziranosti u osobnome životu i prirodi te opisuje i povezuje vremenske pojave s godišnjim dobima

IZNIMNA

  • Uspoređuje kriterije razvrstavanja bića i tvari, objašnjava povezanost vremenskih pojava s godišnjim dobima i važnost organiziranosti u osobnome životu i prirodi.

SADRŽAJ
Promatra i razlikuje živo od neživoga u prirodi u neposrednome okolišu. Opisuje ulogu osnovnih dijelova tijela (npr. ruke nam služe za…, glava nam služi za…). Bitno je da učenik spozna na primjerima iz svakodnevnih životnih situacija postojanje reda u svome životu radi očuvanja zdravlja (redoviti obroci, kretanje, boravak u prirodi, odijevanje i obuvanje u skladu s vremenskim uvjetima, osobna čistoća, čistoća prostora). Napomena: Kad god je moguće, ishod ostvarivati u izvanučioničkoj nastavi ili upotrebom dijelova izvorne stvarnosti.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Istražuje različitu hranu služeći se osjetilima, razvrstava ju prema određenome kriteriju, odabire potrebne namirnice za izradu vlastitih jelovnika i predstavlja rezultate. Istražuje načine brige za zdravlje (raznolika i redovita prehrana, osobna čistoća, tjelovježba, odijevanje i obuvanje, boravak u prirodi, odmor, san); Rabi jednostavne tablice za prikaz rezultata. Prikuplja prirodne materijale (cvijeće, školjke, plodove jeseni i sl.), razvrstava ih prema određenome kriteriju i opisuje njihova svojstva ili obilježja. Predstavlja rad na plakatu, panou i sl. Može prikazati sličnosti i razlike  s pomoću Vennova dijagrama. Organizira i oblikuje neposredno okružje (školski vrt, terarij, akvarij i sl.).Učenik se uz učiteljevu pomoć može koristiti različitim računalnim igrama razvrstavanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.2.2. 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Objašnjava važnost organiziranja i snalaženja u vremenu. Mjeri vrijeme urom i/ili štopericom, očitano vrijeme iskazuje riječima, procjenjuje i mjeri trajanje svakodnevnih i ostalih životnih aktivnosti. Uspoređuje i reda događaje koji su se dogodili tijekom sata, dana, tjedna, mjeseca i godine. Služi se kalendarom. Objašnjava organiziranost vremena u godini, navodi mjesece u godini, broj dana u pojedinim mjesecima. Upisuje i planira događanja (rođendane, blagdane i sl.) u raspored i/ili vremensku crtu. Smješta događaje povezane s neposrednim okružjem u prošlost, sadašnjost i budućnost.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć se snalazi na kalendaru, očitava i mjeri vrijeme te prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na sat u danu ili mjesec u godini.

DOBRA

  • Snalazi se na kalendaru, prepoznaje organizaciju vremena na kalendaru, očitava i mjeri vrijeme te opisuje i prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na sat u danu ili mjesec u godini.

VRLO DOBRA

  • Snalazi se na kalendaru i objašnjava važnost organizacije vremena na kalendaru, očitava i mjeri vrijeme te opisuje i prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na sat u danu ili mjesec u godini.

IZNIMNA

  • Koristi se kalendarom u organizaciji vremena, očitava i mjeri vrijeme te objašnjava i prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na sat u danu ili mjesec u godini.

SADRŽAJ
Očitava vrijeme na uri, snalazi se na kalendaru. Izrađuje dnevni, tjedni, mjesečni i godišnji raspored i/ili vremensku lentu. Istražuje podrijetlo naziva mjeseci u godini. Napomena: Učenik se može koristiti različitim računalnim igrama i programima za prikazivanje vremenskoga slijeda događaja.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Pronalazi uz učiteljevu pomoć informacije o različitim vrstama ura (npr. ura s rimskim brojkama, digitalna ura, sunčani, pješčani sat) te istražuje zanimljive izume za mjerenje vremena, npr. hrvatskoga znanstvenika Fausta Vrančića. Izrađuje pješčani sat (od plastičnih boca). Istražuje promjene izgleda i načina korištenja urom u povijesti, predviđa i prikazuje izgled ure u budućnosti.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.2.3. Učenik uspoređuje organiziranost različitih zajednica i prostora dajući primjere iz neposrednoga okružja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Navodi članove uže i šire obitelji te prikazuje organiziranost obiteljske zajednice. Opisuje što čini mjesto u kojemu živi te gdje se što nalazi i kako je organizirano. Razlikuje prirodne oblike u neposrednom okružju. Opisuje važnost organizacije prometa u svome okružju. Opisuje zanimanja u mjestu u kojemu živi. Spoznaje organiziranost zajednice u svome okružju te važnost pravila za njezino djelovanje.


RAZINE ISHODA

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uočava i uz pomoć prikazuje organiziranost obiteljske zajednice, mjesta i prometa.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje organiziranost obiteljske zajednice, mjesta i prometa.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava i prikazuje organiziranost obiteljske zajednice, mjesta i prometa.

IZNIMNA

  • Uspoređuje i prikazuje organiziranost obiteljske zajednice, mjesta i prometa

SADRŽAJ
Učenik prikuplja podatke o svojoj obitelji (podrijetlo prezimena, rodbinske veze i sl.) i izrađuje obiteljsko stablo upoznajući organiziranost svoje obitelji. Na osnovi promatranja u svome mjestu (izvanučionička nastava) uočava i prikazuje smještaj objekata, ustanova (npr. zdravstvene, kulturne), prirodnih oblika (npr. vode tekućice, stajaćice, more, uzvisine, udubine). Uočava pješačke prijelaze, razlikuje prometne znakove važne za njegovu sigurnost, uspoređuje i razvrstava prometna sredstva, istražuje vrste prometa u mjestu i sl. te povezuje s organizacijom mjesta. Uočava povezanost prometnih sredstava s korištenjem različitih oblika energije..


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Istražuje prometna sredstva u prošlosti i zamišlja kako bi mogla izgledati u budućnosti. Izrađuje modele prometnih sredstava uz korištenje različitih materijala (prirodni materijali, otpadni, tehnološki i sl.).   Istražuje nove izume – električni, solarni automobili. Učenik prepoznaje oznake vlasništva djela i licence za dijeljenje sadržaja koje treba poštivati (simboli i piktogrami)..

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.2.1. Učenik objašnjava važnost odgovornoga odnosa čovjeka prema sebi i prirodi.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opisuje važnost tjelesne aktivnosti, prehrane i odmora za razvoj svoga tijela i zdravlje. Brine se za očuvanje osobnoga zdravlja. Uvažava vremensko ograničenje rada s digitalnom tehnologijom. Brine se za okružje u kojemu živi i boravi. Razdvaja otpad i smeće, razvrstava otpad. Prepoznaje zvučno i svjetlosno onečišćenje okoliša.


RAZINE ISHODA

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Opisuje i daje primjer očuvanja osobnoga zdravlja i okružja u kojemu živi i boravi.

DOBRA

  • Opisuje i daje primjer očuvanja osobnoga zdravlja i okružja u kojemu živi i boravi te uz pomoć predviđa posljedice nebrige.

VRLO DOBRA

  • Opisuje i daje primjer očuvanja osobnoga zdravlja i okružja u kojemu živi i boravi te predviđa posljedice nebrige

IZNIMNA

  • Objašnjava i daje primjer važnosti očuvanja osobnoga zdravlja i očuvanja prirode te predviđa posljedice nebrige.

SADRŽAJ
Na primjerima učenik uočava važnost očuvanja osobnoga zdravlja: osobna čistoća, pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, pravilno držanje tijela, odijevanje u skladu s vremenskim uvjetima, redovita kontrola liječnika i stomatologa, zaštita od sunca. Na primjerima uočava važnost brige za okružje: održavanje čistoće učionice i prostora kojim se koristi, školskoga okoliša, briga za kućne ljubimce i kućne biljke, briga o očuvanju i zaštiti voda zavičaja i sl. Učenik ponovno rabi otpad. Prepoznaje štetno djelovanje buke na osobno zdravlje i zdravlje drugih. Osvijestiti štetnost lasera za vid.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Učenici mogu samostalno reciklirati papir i od njega izrađivati različite predmete (ukrase). Izraditi školsko kompostište - ovisno o uvjetima škole. Mogu se koristiti različitim aplikacijama na mobitelima i računalima npr. za mjerenje buke u razredu. Svjetlosno onečišćenje suvišno je rasipanje umjetne svjetlosti. Pritom se nepotrebno troši energija i negativno utječe na  žive organizme.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.2.2. Učenik zaključuje o promjenama u prirodi koje se događaju tijekom godišnjih doba.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prepoznaje promjene u prirodi unutar godišnjega doba: uspoređuje duljinu dana i noći, početak i kraj određenoga godišnjeg doba, promjene u životu biljaka i životinja i rad ljudi. Prati promjene i bilježi ih u kalendar prirode.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć opisuje i prikazuje živa bića i njihove promjene povezane s godišnjim dobima.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje živa bića i njihove promjene povezane s godišnjim dobima.

VRLO DOBRA

  • Uspoređuje i prikazuje živa bića te predviđa njihove promjene povezane s godišnjim dobima.

IZNIMNA

  • Zaključuje o utjecaju godišnjih doba na živa bića, predviđa i povezuje njihove promjene s promjenama vremenskih uvjeta.

SADRŽAJ
Prati promjene u prirodi tijekom godišnjih doba (izvanučionička nastava), vodi dnevnik promatranja, povezuje uočene promjene u biljnome i životinjskome svijetu s promjenom uvjeta


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Može se odabrati nekoliko stabala u školskome okolišu koja se prate tijekom cijele godine uz bilježenje promjena. Moguće je posijati sjeme i/ili posaditi sadnicu biljke te pratiti njezin rast i promjene. Napomena: Učenik uz učiteljevu pomoć oblikuje postojeće sadržaje i ideje služeći se IKT-om (e-čestitka, digitalni kolaž godišnjih doba i sl.), ovisno o uvjetima i interesima.


ODGOJNO OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.2.3. Učenik uspoređuje, predviđa promjene i odnose te prikazuje promjene u vremenu.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Snalazi se u vremenu. Uspoređuje nedavnu prošlost i sadašnjost i predviđa buduće događaje te promjene i odnose u budućnosti. Povezuje događaje i promjene u vremenu prikazujući ih na vremenskoj crti ili lenti vremena, crtežom, grafičkim prikazom i sl., uz upotrebu IKT-a ovisno o uvjetima.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć opisuje promjene i odnose tijekom prošlosti i sadašnjosti te prikazuje promjene u vremenu.

DOBRA

  • Opisuje promjene i odnose tijekom prošlosti i sadašnjosti,  predviđa ih u budućnosti te prikazuje promjene u vremenu.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava promjene i odnose tijekom prošlosti i sadašnjosti, predviđa ih u budućnosti te prikazuje promjene u vremenu.

IZNIMNA

  • Uspoređuje promjene i odnose tijekom prošlosti i sadašnjosti, predviđa ih u budućnosti te prikazuje promjene u vremenu.

SADRŽAJ
Istražuje i prikuplja informacije o prošlosti, uspoređuje život nekad i danas, djetinjstvo svojih predaka, prometna sredstva, igračke, stanovanje, odjeću nekoć i danas i sl. Predviđa promjene u budućnosti, npr. izgled igračaka, prometnih sredstava, odjeće, djetinjstva i sl.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prikupljene informacije (događaji i promjene) mogu se prikazati na vremenskoj crti ili lenti vremena, crtežom, grafičkim prikazom i sl., ali i uz upotrebu IKT-a ovisno o uvjetima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.2.4. Učenik se snalazi u prostoru, izrađuje, analizira i provjerava skicu kretanja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Snalazi se u neposrednome okružju prema objektima i dijelovima prirode. Opisuje objekte i dijelove prirode prema kojima se snalazi u prostoru. Prikazuje objekte i dijelove prirode u međusobnome odnosu (crtežom ili plakatom ili u pješčaniku i dr.). Izrađuje i provjerava skicu kretanja.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Opisuje i uz pomoć prikazuje objekte i dijelove prirode prema kojima se snalazi u prostoru izrađujući skicu kretanja.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje objekte i dijelove prirode prema kojima se snalazi u prostoru izrađujući skicu kretanja.

VRLO DOBRA

  • Opisuje i prikazuje objekte i dijelove prirode prema kojima se snalazi u prostoru i stavlja ih u međusobni odnos izrađujući i analizirajući skicu kretanja.

IZNIMNA

  • Izrađuje i provjerava skicu kretanja, analizira i provjerava međusobni odnos prikazanih objekata i dijelova prirode prema kojima se snalazi u prostoru.

SADRŽAJ
Ishod se ostvaruje u izvanučioničkoj nastavi nakon čega učenik prikazuje na različite načine (crtežom, plakatom, u pješčaniku, upotrebljavajući IKT, piktograme ili dr.) međuodnose objekata i dijelova prirode prema kojima se snalazi u prostoru. IKT – D 1.3.Skica kretanja je grafički prikaz kretanja učenika dijelom svoga mjesta ili u neposrednome okružju (crtanje ulica, ustanova, spomenika, dijelova prirode, prikaz puta od kuće do škole i sl.).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Izrađenu skicu kretanja uspoređuje sa skicom drugih učenika. Učenici potom ponovno izlaze iz učionice te se koristeći skicom, provjeravaju njezinu točnost.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. C.2.1Učenik uspoređuje ulogu i utjecaj pojedinca i zajednice na razvoj identiteta te promišlja o važnosti očuvanja baštine.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Razvija spoznaju o sebi u odnosu na druge i objašnjava ulogu pojedinca i zajednice na osobni razvoj. Objašnjava i raspravlja o različitim ulogama pojedinaca u zajednicama te povezanosti zajednice prema događajima, interesima, vrijednostima. Promišlja o utjecaju zajednice na pojedinca i obratno. Opisuje i postavlja pitanja povezana s povijesnom, kulturnom i prirodnom baštinom svoga mjesta. Navodi primjere i objašnjava načine zaštite i očuvanja prirodne, kulturne i povijesne baštine. Sudjeluje i predlaže načine obilježavanja događaja i blagdana.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Prepoznaje ulogu i utjecaj pojedinca u zajednici, ulogu zajednice na razvoj osobnoga identiteta te važnost očuvanja baštine.

DOBRA

  • Opisuje ulogu i utjecaj pojedinca u zajednici, ulogu zajednice na razvoj osobnoga identiteta te važnost očuvanja baštine.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava ulogu i utjecaj pojedinca u zajednici, ulogu zajednice na razvoj osobnoga identiteta te važnost očuvanja baštine.

IZNIMNA

  • Uspoređuje ulogu i utjecaj pojedinca u zajednici s ulogom i utjecajem zajednice na razvoj osobnoga identiteta te promišlja o važnosti očuvanja prirodne i kulturno-povijesne baštine.

SADRŽAJ
Odgovara na pitanja: Kojim vrijednostima težim? Što mogu naučiti od drugih? Kako pridonosim napretku zajednice? Kako drugi utječu na mene? Kako ja utječem na druge? Povijesna su baština blagdani, značajni događaji; kulturna su baština tradicijski predmeti, običaji, nošnja, suveniri; prirodna su baština (ljepote prirode) parkovi, šume, rijeke, jezera, more, biljke, životinje... Učenik uspoređuje život članova obitelji nekad i danas (npr. igre kojih su se igrali njihovi roditelji, bake i djedovi kad su bili djeca). Obilježavanje državnih praznika, blagdana, značajnih dana i događaja. Igranje uloga (različiti oblici odnosa unutar zajednice).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Proučavanje podrijetla imena škole i ulice u kojoj stanuje. Mogu se primijeniti videokonferencije između dviju škola povodom obilježavanja događaja ili u sklopu projekta; Ovisno o mogućnostima i opremljenosti, mogu se koristiti digitalnim slikovnicama.


 ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. C.2.2. Učenik raspravlja o ulozi i utjecaju pravila, prava i dužnosti na zajednicu te važnosti odgovornoga ponašanja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Dogovara se i raspravlja o pravilima i dužnostima te posljedicama zbog njihova nepoštivanja (u obitelji, razredu, školi). Ispunjava dužnosti i pomaže (u obitelji, razredu, školi, mjestu). Raspravlja o pravima djece. Uvažava različitosti (stavovi i mišljenja). Predlaže načine rješavanja problema. Odgovorno se služi telefonskim brojevima.Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Prepoznaje utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na zajednicu, opisuje posljedice nepoštivanja pravila te preuzima odgovornost za svoje postupke.

DOBRA

  • Opisuje ulogu i utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na zajednicu i posljedice nepoštivanja pravila te preuzima odgovornost za svoje postupke.

VRLO DOBRA

  • Uspoređuje ulogu i utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na zajednicu, opisuje posljedice nepoštivanja pravila, predlaže rješenja te preuzima odgovornost za svoje postupke.

IZNIMNA

  • Raspravlja o ulozi i utjecaju različitih prava, pravila i dužnosti na zajednicu i posljedicama nepoštivanja, predlaže rješenja te preuzima odgovornost za svoje postupke.

SADRŽAJ
Odgovorno se služi telefonskim brojevima; 192, 193, 194, 112. Pravila, dužnosti i posljedice nepoštivanja u obitelji, razredu, školi i mjestu. Dječja prava, kultura življenja u zajedničkim prostorima, na javnim mjestima i javnim prijevoznim sredstvima, zdravlje, primjena IKT-a, zaštita okoliša.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Mogu se organizirati Mali čuvari prirode i ekološke patrole te osmisliti različiti projektni dani kojima će se stjecati navike ponašanja u zajednici pri čemu je poželjno surađivati s organizacijama civilnoga društva i lokalnom zajednicom te tako upoznati volonterizam i aktivno sudjelovanje u zajednici. Posjet vatrogasnoj postaji, upoznavanje načina sprečavanja i zaštite od požara. Učenik može sudjelovati u radionicama i projektima prema raspoloživim uvjetima, npr. kompostiranje, kako bi stekao naviku odgovornoga ponašanja prema okolišu. Posjet zaštićenim područjima koja imaju edukativne programe.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. C.2.3.Učenik opisuje ulogu i utjecaj zajednice i okoliša na djelatnosti ljudi mjesta u kojemu živi te opisuje i navodi primjere važnosti i vrijednosti rada.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prepoznaje važnost različitih zanimanja i djelatnosti u mjestu. Povezuje djelatnosti ljudi s okolišem. Opisuje ulogu i utjecaj zajednice i okoliša na djelatnost ljudi u neposrednoj okolini. Opisuje povezanost rada i zarade. Prepoznaje važnost i vrijednost svakoga zanimanja i rada. Razvija odgovornost prema trošenju novca i štednji.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć nabraja djelatnosti ljudi u neposrednoj okolini te izriče svoj odnos prema radu. Prepoznaje važnost štednje i odgovornoga trošenja novca.

DOBRA

  • Uspoređuje djelatnosti ljudi u neposrednoj okolini i uz pomoć opisuje svoj odnos prema radu te važnost štednje i odgovornoga trošenja novca.

VRLO DOBRA

  • Opisuje povezanost djelatnosti ljudi s neposrednom okolinom te opisuje i navodi primjere svoga odnosa prema radu, važnosti štednje i odgovornoga trošenja novca.

IZNIMNA

  • Opisuje ulogu i utjecaj zajednice i okoliša na djelatnosti ljudi u neposrednoj okolini te opisuje i navodi primjere odnosa prema radu, važnosti štednje i odgovornoga trošenja novca.

SADRŽAJ
Putem radionica, kazališnih predstava, dramskih igara i vježbi stjecat će znanja, razvijati vještine i stavove o poduzetništvu. Napomena: Preporučuje se uključiti roditelje i druge vanjske suradnike u odgojno-obrazovni proces da bi učenici na konkretnim primjerima upoznali ljude različitih zanimanja i spoznali vrijednost rada.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Preporučuje se organizirati Dječji tjedan poduzetništva. Timskim radom proizvesti i tržištu ponuditi gotov proizvod, pripremiti i održati prezentaciju proizvoda i radionica.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. D.2.1. Učenik prepoznaje različite izvore i oblike, prijenos i pretvorbu energije i objašnjava važnost i potrebu štednje energije na primjerima iz svakodnevnoga života.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prepoznaje i razlikuje različite izvore energije koji ga okružuju. Razlikuje oblike energije koji ga okružuju. Prepoznaje prijenos el. energije (vodovima, žicama) do mjesta korištenja i prijenos topline s toplijega na hladnije mjesto ili predmet. Prepoznaje pretvorbu električne energije u toplinu i svjetlost. Objašnjava važnost energije u svakodnevnome životu. Povezuje hranu i prehranu s opskrbom tijela energijom ukazujući na važnost pravilne prehrane za zdravlje čovjeka. Navodi različite primjere prometnih sredstava i njihovih izvora energije. Objašnjava načine uštede energije na koje sam može utjecati. Objašnjava povezanost svoga ponašanja pri korištenju energijom s njezinom uštedom.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Navodi različite izvore i oblike energije kojima se koristi u svakodnevnome životu i načine njezine štednje

DOBRA

  • Prepoznaje različite izvore i oblike, prijenos i pretvorbu energije na primjerima iz neposrednoga okoliša te načine i važnost štednje energije u svakodnevnome životu.

VRLO DOBRA

  • Prepoznaje različite izvore i oblike energije, prijenos i pretvorbu energije na primjerima iz neposrednoga okoliša; uz pomoć objašnjava važnost energije i na jednostavnim primjerima opisuje važnost štednje.

IZNIMNA

  • Prepoznaje izvore i oblike energije, prijenos i pretvorbu energije na primjerima iz neposrednoga okoliša te objašnjava važnost energije u svakodnevnome životu i na jednostavnim primjerima objašnjava njezinu racionalnu upotrebu.

SADRŽAJ
Izvori su energije hrana, Sunce, vjetar, voda, goriva (drvo, ugljen, benzin). Od oblika energije prepoznaje svjetlosnu, toplinsku i električnu.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Primjer prijenosa topline (demonstracijski pokus): toplu tekućinu u šalici hladimo stavljanjem u hladnu vodu. Važno je voditi brigu o sigurnosti učenika. Primjer pretvorbe: žarulja pretvara električnu energiju u svjetlost i toplinu, električna grijalica u toplinu. Izraditi razredni jelovnik za školske obroke. Izraditi padobran i/ili model zrakoplova.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.B.C.D.2.1.Učenik uz usmjeravanje opisuje i predstavlja rezultate promatranja prirode, prirodnih ili društvenih pojava u neposrednome okružju i koristi se različitim izvorima informacija.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opaža i opisuje svijet oko sebe služeći se svojim osjetilima i mjerenjima. Crta opaženo i označava/imenuje dijelove. Prepoznaje uzročno-posljedične veze u neposrednome okružju. Postavlja pitanja povezana s opaženim promjenama u prirodi, Postavlja pitanja o prirodnim i društvenim pojavama. Objašnjava uočeno, iskustveno doživljeno ili istraženo. Uočava probleme i predlaže rješenja. Raspravlja, uspoređuje i prikazuje na različite načine rezultate – crtežom, slikom (piktogramima), grafom i sl. Donosi jednostavne zaključke.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Opaža i uz pomoć opisuje svijet oko sebe i prikazuje opaženo.

DOBRA

  • Opaža i uz pomoć opisuje svijet oko sebe, postavlja pitanja povezana s opažanjima i prikazuje rezultate.

VRLO DOBRA

  • Uz usmjeravanje opaža i opisuje svijet oko sebe, postavlja pitanja povezana s opažanjima i uz pomoć se koristi izvorima informacija, provodi jednostavnija mjerenja i prikazuje rezultate.

IZNIMNA

  • Uz usmjeravanje opaža i opisuje svijet oko sebe, postavlja pitanja povezana s opaženim promjenama, koristi se izvorima informacija, koristi se opremom, provodi jednostavnija mjerenja, opisuje, prikazuje te predstavlja rezultate.

SADRŽAJ
Ostvaruje se putem sadržaja svih ostalih koncepata.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Učitelj samostalno odlučuje kada i na kojim će se primjerima ti ishodi ostvarivati u učenju i poučavanju. Tijekom učenja i poučavanja potrebno je što više primijeniti metode aktivnoga učenja u kojima učenik sudjeluje u promatranju i prikupljanju podataka te donošenju zaključaka. Učenik prati algoritam/korake/ istraživačkog učenja: pita, istražuje, kreira, raspravlja i procjenjuje. Učenik rezultate može prikazati crtežom, tablično, dijagramom ili ih ponekad samo opisati, a izvori podataka mogu biti i usmeni, npr. od roditelja ili drugih osoba. Istraživački pristup potrebno je integrirati u proces učenja i poučavanja svih koncepata na različite načine: od istraživanja u neposrednoj stvarnosti, izvođenja pokusa, promatranja, upotrebe simulacija do problemskih zadataka i drugih načina kako bi se poticalo aktivno, istraživačko i iskustveno učenje.